🐋TELEGRAM AMA : Im Community & TraderWagon
🐋
⏰ AMA Timing : 26th Aug 2022 l 12:00 PM UTC I 19:00 UTC + 7
Venue For AMA : https://t.me/imcommunityitw

🎁 Reward Pool 100$

➡️ The reward pool for the best 5 questions from Telegram is $50($10 Each) 💸
➡️ The reward pool for the best 5 questions from Twitter is $50 ($10 Each) 💸
Bà Tân | :
���Welcome everyone. Today Im Community will host AMA with TraderWagon.

Bà Tân | : Today our guest is: @Cloverdiep from TraderWagon.

Ahrix : Welcome @Cloverdiep to the IM community.

Diep Clover : Thank you guys

Bà Tân | : Can you introduce yourself to our Im Community?

Diep Clover : Hello, I am a Business Development Manager from TraderWagon

Diep Clover : Nice to e-meet you all

Diep Clover : Mình là nhân viên phát triển thị trường tại TraderWagon

Diep Clover : Rất vui được làm quen

Bà Tân | : Cảm ơn về phần giới thiệu đến từ khách mời ���

Bà Tân | : Today’s AMA will have 3 session

Session 1: Project Introduction

Session 2: Question From Twitter (https://twitter.com/IM_Communityitw/status/1562483058623688704) (will choose 5 question)

Session 3: Free Asking (will choose 5 question)

Bà Tân | : So let’s start the first part of the AMA — questions from Im Community!

Diep Clover : Ok

Bà Tân | : Q1.Can you briefly describe what is TraderWagon? We would like to know more about it and how it works. @Cloverdiep

Diep Clover : TraderWagon is a social trading platform that offers copy trading with high liquidity, encouraging investors to interact with one another and improve their trading strategies.

Copy trading is a growing area in cryptocurrency, where the trading activities of successful traders (“Lead Traders”) are copied by other traders (“Copy Traders”).

Lead Traders are usually experienced traders with a track record of profitable trades. Their success in trading often means they are well-recognized and influential in the crypto trading community, and enjoy sharing their trading techniques.

Copy Traders can be less experienced traders who want to follow the trading activities of Lead Traders. Copy Traders may be motivated by the opportunity to learn from other traders or simply enjoy the convenience of allocating their trading portfolio according to how other traders do it.

TraderWagon’s technology connects Lead and Copy Traders’ portfolios. Lead Traders create their individual trading portfolio from which Copy Traders choose the ones they wish to copy in their own portfolio. When a Lead Trader opens a position, it is automatically replicated in the Copy Traders’ portfolio.

TraderWagon là một nền tảng giao dịch xã hội cung cấp giao dịch sao chép với tính thanh khoản cao, khuyến khích các nhà giao dịch cùng nhau tương tác và sinh lợi.

Giao dịch sao chép là một lĩnh vực đang phát triển,, nơi các hoạt động giao dịch của các Nhà giao dịch chính (“Lead Trader”) được sao chép bởi các Nhà giao dịch sao chép (“Copy Trader”).

Nhà giao dịch chính thường là những nhà giao dịch có kinh nghiệm với thành tích về các giao dịch có lợi nhuận. Thành công của họ trong giao dịch thường được công nhận và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử và họ thích chia sẻ các kỹ thuật giao dịch của mình.

Nhà giao dịch sao chép có thể là những nhà giao dịch ít kinh nghiệm muốn theo dõi hoạt động giao dịch của Nhà giao dịch chính. Các nhà giao dịch sao chép có cơ hội học hỏi từ các nhà giao dịch khác hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng sự tiện lợi của việc phân bổ danh mục đầu tư giao dịch của họ theo chiến lược của các nhà giao dịch chính.

Công nghệ của TraderWagon kết nối danh mục đầu tư của lead trader và copy trader. Lead trader tạo danh mục đầu tư, từ đó các copy trader chọn những danh mục mà họ muốn sao chép. Khi lead trader mở một vị thế, vị thế đó sẽ tự động được sao chép trong danh mục của copy trader.

Bà Tân | : Our second question is…

Bà Tân | : Q2.What are the outstanding features of TraderWagon compared to other projects? @Cloverdiep

Diep Clover : TraderWagon uses Binance’s Single Sign-On API, allowing traders to use their Binance account log-in conveniently and securely create their TraderWagon account as well as manage their copy trading portfolio. All trading continues to be executed on Binance Future’s platform. Traders can enjoy the same level of liquidity on Binance and a diverse pool of crypto asset custody

TraderWagon also connects to Binance Spot wallet which means traders’ funds remain securely kept on Binance. All profits are credited directly into traders’ Binance accounts. This means traders do not incur any transfer fees or risk misplacing funds due to manual error.

TraderWagon kết nối Binance API, cho phép các nhà giao dịch đăng nhập tài khoản Binance của họ một cách thuận tiện và an toàn để tạo tài khoản TraderWagon cũng như quản lý danh mục giao dịch sao chép của họ. Tất cả giao dịch sẽ được thực hiện trên nền tảng của Binance Future. Các nhà giao dịch có thể tận hưởng cùng một mức độ thanh khoản, công cụ khớp lệnh và các sản phẩm tính năng trên Binance

TraderWagon cũng kết nối với ví Binance Spot, có nghĩa là tiền của nhà giao dịch vẫn được giữ an toàn trên Binance. Tất cả lợi nhuận được ghi sẽ được trực tiếp chuyển vào tài khoản Binance của nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không phải chịu bất kỳ khoản phí chuyển khoản nào hoặc rủi ro thất lạc tiền do lỗi thủ công.

Bà Tân | : Great, thanks!

Bà Tân | : The other thing that our community may be curious about is…

Bà Tân | : Q3.What are the benefits of new users using TraderWagon? How do I join? @Cloverdiep

Diep Clover : As a lead trader, you can enjoy:

- Hassle free trading with world-class liquidity and order book

- 10% of the trading profits from your copy traders

- 10% commissions from the trading fees of your copy traders*

Extra 50% rebate on your trading fees for the first 7 days*

As a copy trader, you could:

- Get exposed to crypto market with little effort and time consuming by copying top traders

- Automatically follow diverse strategies with $100 minimum amount

- Retain full control of your assets (take profit/ stop loss, add fund, withdraw fund, exit copy orders)

Simply join us by creating an account on TraderWagon (https://www.traderwagon.com/en) (web/ app/ mini app on Binance), bind your Binance account if you are not using a Binance account to sign up.

For copy traders, review the portfolio’s performance and copy those you preferred.

For lead traders, apply to be a lead trader, create your portfolio and start trading!

Là một nhà giao dịch chính, bạn có thể tận hưởng:

- Giao dịch với thanh khoản đẳng cấp thế giới và sổ lệnh

- 10% lợi nhuận giao dịch từ các nhà giao dịch sao chép của bạn

- 10% hoa hồng từ phí giao dịch của các nhà giao dịch sao chép của bạn *

Giảm thêm 50% phí giao dịch của bạn trong 7 ngày đầu tiên *

Là một nhà giao dịch sao chép, bạn có thể:

- Tiếp xúc với thị trường tiền điện tử mà không tốn nhiều công sức và thời gian bằng cách sao chép các nhà giao dịch hàng đầu

- Đa dạng hoá chiến lược với số tiền tối thiểu $ 100

- Có toàn quyền kiểm soát tài sản của bạn (chốt lời / cắt lỗ, thêm vốn, rút vốn, thoát lệnh sao chép)

Bắt đầu giao dịch bằng cách tạo một tài khoản trên TraderWagon (https://www.traderwagon.com/vi)(web / app / mini app trên Binance), liên kết tài khoản Binance của bạn nếu bạn không sử dụng tài khoản Binance để đăng ký.

- Đối với các nhà giao dịch sao chép, hãy xem lại hiệu suất của danh mục đầu tư và sao chép những danh mục bạn thích.

- Đối với nhà giao dịch chính, hãy đăng ký trở thành nhà giao dịch chính, tạo danh mục đầu tư của bạn và bắt đầu giao dịch!

Bà Tân | : Nice, thanks for such a detailed answer, lets move on!

Bà Tân | : Q4.Can TraderWagon team please update some TraderWagon latest news or major events to attract more users? @Cloverdiep

Diep Clover : Yes sure, expected at the end of month, there are some updates and events

��� We are planning to add 30+ BUSD-M perpetual contracts.

��� Lead Trader Nomination Campaign — Shout Out & Earn up to $10,000 USDT

��� On 31-Aug, 19:00 PM (GMT + 7) there will be a live stream on Binance live about Copy Trading and TraderWagon platform walkthrough in Vietnamese

https://www.binance.com/en/live/video?roomId=2108020

Join any TraderWagon Telegram Channel to Earn $1,000 USDT

Dự kiến vào cuối tháng, TraderWagon sẽ có một số cập nhật và sự kiện diễn ra:

��� Thêm hơn 30 hợp đồng tương lai BUSD-M.

��� Chương trình đề cử nhà giao dịch chính — Chia sẻ giải thưởng lên đến $10.000 USDT

��� Vào ngày 31 tháng 8, 19:00 PM (GMT + 7) sẽ có một buổi phát trực tiếp trên Binance live về Copy Trading và hướng dẫn sử dụng TraderWagon bằng tiếng Việt

https://www.binance.com/en/live/video?roomId=2108020

��� Chung tay xây dựng cộng đồng Telegram TraderWagon và nhận thưởng lên đến $1,000 USDT

Bà Tân | : Impressive, thanks!

Bà Tân | : And the last question is…

Bà Tân | : Q5. What is the development roadmap of the TraderWagon project at present and in the future?

Diep Clover : We have many accomplishment so far this year and those have been completed in July 2022 are:

��� Option To Continue To Copy After TP/SL Triggered

���Option To Copy Positions Based On Leverage/Symbol

��� Lead Trader Can Share Their Porfolio’s Performance on Social Medias

More awesome updates await:

��� Lead Trader lifetime history performance

��� Support UM Cross margin mode

��� Launch Social Trading chat room feature

��� Mark favorite portfolios

��� Add Portfolio metrics for 1D, 30D, & All time

��� Low leverage mode upgrade: Edit while copying

���Keep track of events on our channels so you will not miss

Telegram Official (https://t.me/traderwagonofficial) | Telegram Việt Nam (https://t.me/TraderWagonVN) | Twitter (https://twitter.com/traderwagon)| Facebook (https://www.facebook.com/traderwagon)

Các cập nhật đã hoàn thành vào tháng 7 năm 2022:

��� Tính năng tùy chọn để tiếp tục sao chép sau khi TP / SL được kích hoạt

��� Chọn lọc để sao chép vị trí dựa trên đòn bẩy / biểu tượng

��� Nhà giao dịch chính có thể chia sẻ hiệu suất của danh mục đầu tư của họ trên mạng xã hội

Các cập nhật tuyệt vời hơn sắp triển khai:

��� Hiệu suất lịch sử cả đời của Nhà giao dịch chính

��� Hỗ trợ chế độ ký quỹ chéo UM

��� Khởi chạy tính năng chat room

��� Đánh dấu danh mục đầu tư yêu thích

��� Thêm chỉ số danh mục đầu tư cho 1D, 30D và toàn thời gia

��� Nâng cấp chế độ đòn bẩy thấp: Chỉnh sửa trong khi sao chép

��� Theo dõi kênh xã hội của TraderWagoni, để không bị bỏ lỡ:

Telegram Official (https://t.me/traderwagonofficial) | T (https://t.me/TraderWagonVN)elegram Việt Nam (https://t.me/TraderWagonVN) | Twitter (https://twitter.com/traderwagon) | Facebook (https://www.facebook.com/traderwagon)

Bà Tân | : Great answers!

Bà Tân | : Thank you for your efforts and time ���

Diep Clover : Thank you everyone ���

Bà Tân | : Don’t forget to join the group https://t.me/traderwagonofficial

Bà Tân | : https://t.me/TraderWagonVN

Bà Tân | : End of session 1

Bà Tân | : We will move on to session 2.

Bà Tân | : Session 2: Question From Twitter (https://twitter.com/IM_Communityitw/status/1562483058623688704) (will choose 5 question)

Diep Clover : and our Vietnamese Telegram https://t.me/TraderWagonVN

Bà Tân | : Question1. @Lidigama Nowadays language is a big barrier to many crypto enthusiasts , well , we all know many projects support the English — speaking community . So , are you aiming to use local communities to raise more awareness of your project among these people in different countries ?

Diep Clover : Yes, TraderWagon is operating worldwide. So far, we support 6 languages: English, Chinese, Vietnamese, Bahasa, Russian and Korean. We are planning to support as many languages as possible on the platform. Apart from this, we also have the affiliate program which welcomes all people around the world to join to develop our platform together so there will be different posts, videos, guidelines in different languages.

If you are interested to be our strategic partner and earn up to 45% commission, please feel free to join us here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgex3FgW4UykOCPkGs8FBcgpUTONuS5LCRtrMBZCANeqfaTg/viewform

Có, TraderWagon đang hoạt động trên toàn thế giới. Cho đến nay, chúng tôi hỗ trợ 6 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bahasa, tiếng Nga và tiếng Hàn. Chúng tôi đang có kế hoạch hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nhất có thể trên nền tảng này. Ngoài ra, chúng tôi cũng có chương trình liên kết tiếp thị hoan nghênh tất cả mọi người trên thế giới tham gia để cùng nhau phát triển nền tảng, vì vậy sẽ có các bài đăng, video, hướng dẫn khác nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Nếu bạn muốn trở thành đối tác tiếp thị của chúng tôi và nhận lên đến 45% hoa hồng, vui lòng đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgex3FgW4UykOCPkGs8FBcgpUTONuS5LCRtrMBZCANeqfaTg/viewform

Bà Tân | : Question2. @Alexandra3781 What are the most highlighted feature in your platform that can make it stand out in the market ? Does @traderwagon is open for begginers or only for crypto experts ? How would you welcome non — crypto natives to explore in your platform ?

Diep Clover : TraderWagon uses Binance’s API, allowing traders to trade with the same level of liquidity on Binance and a diverse pool of crypto asset custody. TraderWagon also connects to Binance Spot wallet which means traders’ funds remain securely kept on Binance.

TraderWagon welcomes everyone who is interested in cryptos. For beginners, they can join as a copy trader and for professional traders, they can apply to be a lead trader. For people who don’t have experience, they can watch our videos of platform walkthrough, FAQ and start as a copy trader to learn more about the crypto world.

TraderWagon kết nối Binance’s API, cho phép các nhà đầu tư giao dịch với cùng mức độ thanh khoản trên Binance và tài sản tiền điện tử đa dạng. TraderWagon cũng kết nối với ví Binance Spot, có nghĩa là tiền của nhà giao dịch vẫn được giữ an toàn trên Binance.

TraderWagon chào đón tất cả những ai quan tâm đến tiền điện tử. Đối với người mới bắt đầu, họ có thể tham gia với tư cách là nhà giao dịch sao chép. Còn đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ có thể đăng ký trở thành nhà giao dịch chính. Đối với những người chưa có kinh nghiệm, họ có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi về nền tảng, Câu hỏi thường gặp và bắt đầu với tư cách là một nhà giao dịch sao chép để tìm hiểu thêm về thế giới tiền điện tử.

Bà Tân | : Question3. @fawad_a Replying to @IM_Communityitw and @traderwagon How can I make money in social trading and What are the risks associated with social trading ?

Diep Clover : If you are an experienced trader, you can register to be a lead trader, trade and get copied to earn additional income such as 10% profit share and 10% commission. If you are a copy trader, check out the metrics of the portfolios (Return On Investment, Profit & Loss, Win rate, Maximum drawdown etc) and copy the ones with outstanding performance. All types of investments are associated with risk as there are many factors that could affect the trades. Therefore, it is important that you evaluate your risk appetite and set targets for your investment. TraderWagon will also assist by providing all necessary features such as portfolios’ metrics, TP/SL, Low leverage mode, fund management etc

Nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn có thể đăng ký trở thành nhà giao dịch chính, trade và được sao chép để kiếm thêm thu nhập như chia sẻ lợi nhuận 10% và hoa hồng 10%. Nếu bạn là một nhà giao dịch sao chép, hãy xem các chỉ số của danh mục đầu tư (Lợi tức đầu tư, Lãi & lỗ, Tỷ lệ thắng, Rút vốn tối đa, v.v.) và sao chép các danh mục có hiệu suất vượt trội. Tất cả các loại đầu tư đều đi kèm với rủi ro vì có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giao dịch. Do đó, điều quan trọng là bạn phải đánh giá khẩu vị rủi ro của mình và đặt mục tiêu cho khoản đầu tư của mình. TraderWagon cũng sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp tất cả các tính năng cần thiết như chỉ số danh mục đầu tư, TP / SL, chế độ đòn bẩy thấp, quản lý quỹ, v.v.

Bà Tân | : Question4. @TonySta6879648 Is it mandatory for #TraderWagon users to undergo KYC ? Do you have a policy like a limitation of withdrawal amount to non — KYC compliant customers which top exchanges like Binance offers to their community ? What are the withdrawal limits for KYC not completed and KYC completed ?

Diep Clover : 4. Người dùng #TraderWagon có bắt buộc phải trải qua KYC không? Bạn có chính sách như giới hạn số tiền rút đối với những khách hàng không tuân thủ KYC mà các sàn giao dịch hàng đầu như Binance cung cấp cho cộng đồng của họ không? Giới hạn rút tiền đối với KYC chưa hoàn thành và KYC đã hoàn thành là gì?

As always, KYC is mandatory before trading. TraderWagon connects with Binance’s API, all trades are executed on Binance Futures and deposit/withdrawal are done securely on Binance Spot wallet. In this case, all users must have a fully verified Binance account to start copy trading on TraderWagon. Therefore, users no need to undergo extra KYC steps.

Như mọi khi, KYC là bắt buộc trước khi giao dịch. TraderWagon kết nối với API của Binance, tất cả các giao dịch được thực hiện trên Binance Futures và việc nạpi / rút tiền được thực hiện an toàn trên ví Binance Spot. Trong trường hợp này, tất cả người dùng phải có tài khoản Binance đã được xác minh đầy đủ để bắt đầu sao chép giao dịch trên TraderWagon. Do đó, người dùng không cần phải trải qua các bước KYC bổ sung.

Bà Tân | : Question5. @anwar_hosse #TraderWagon goal is to provide an easy — to — use , simple & transparent trading experience for all its users, while of course maximizing profits as much as possible. So why is Copy Trading one of the most emphasized features on your platform? Do you carry out events of this type?

Bà Tân | : 5. Mục tiêu của #TraderWagon là cung cấp trải nghiệm giao dịch dễ sử dụng, đơn giản và minh bạch cho tất cả người dùng, đồng thời tất nhiên là tối đa hóa lợi nhuận nhiều nhất có thể. Vậy tại sao Copy Trading lại là một trong những tính năng được nhấn mạnh nhất trên nền tảng của bạn? Bạn có tổ chức các sự kiện kiểu này không?

Diep Clover : Copy trading is one of the ways that investors, beginners or otherwise, can earn from the cryptocurrency market on autopilot. The advantages of this feature are:

��� Allows first-time traders to familiarize themselves with the crypto market and gain the confidence to trade.

��� New traders can learn how to trade, by watching the actions of other experienced traders.

��� Enables more traders to take part in the market, even when they are too busy, and not able to invest the time and research they should normally devote to trading.

��� Creates a community of traders, beginners and experienced alike, who can exchange ideas, strategies and endeavor to improve their trades together.

Copy Trading là một trong những cách mà các nhà đầu tư, người mới làm quen và cùng sinh lợi từ thị trường tiền điện tử theo chế độ tự động. Ưu điểm của tính năng này là:

��� Cho phép các nhà giao dịch mới làm quen với thị trường tiền điện tử và có được sự tự tin để giao dịch.

��� Các nhà giao dịch mới có thể học cách giao dịch bằng cách xem các hành động của các nhà giao dịch có kinh nghiệm khác.

��� Cho phép nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường, ngay cả khi họ quá bận rộn và không thể đầu tư thời gian và nghiên cứu mà họ thường dành cho giao dịch.

��� Tạo ra một cộng đồng gồm các nhà giao dịch kinh nghiệm, người mới bắt đầu để trao đổi ý tưởng, chiến lược và cùng nhau cải thiện giao dịch.

Bà Tân | : Congratulations to the winners of session 2.

@Lidigama

@Alexandra3781

@fawad_a

@TonySta6879648

@anwar_hoss

Bà Tân | : Alright, Session 2 has finished perfectly. Appreciate your detailed responses @Cloverdiep ���End of session 2

Bà Tân | : We’ll move on to session 3

Bà Tân | : Session 3: Free Asking (will choose 5 question)

Bà Tân | : Don’t forget to join the group https://t.me/traderwagonofficial

https://t.me/TraderWagonVN

Bà Tân | : Group will unmute now so everyone can ask questions.

Bà Tân | : Thanks for the questions from the community.

Bà Tân | : Now let’s give our dear guest @Cloverdiep some time to go through them.

Q1. Nearly 80% of investors only focus on short-term tokens instead of learning the value of the project. Can you tell me the motivation and benefits for investors to hold your tokens for a long time?

Diep Clover : Copy Trading on Traderwagon is focus on trading crypto future contract which allows user to use leverage. Indeed there are lot of potential in crypto currency but currently it is bear market, trading short term can provide a movement in the portfolio

Q2. Any plan to build partnership with local developers to make the use of your project more global?

Diep Clover : On Traderwagon, users not only can trade manually but also can trade with API. Besides cope trading, we also have a product called Smart Exchange which allows user to connect our API and access to the top tier liquidity, front end to back end infrastructure

Q3. Regarding about the current market situation is too unstable, holding back investors.. So can you give me some good reasons why I should buy your tokens in this market situation? And also why should your token holder keep holding?

Diep Clover : Traderwagon is not a token. We are a social trading platform which provides copy trading. Like you mentioned in the current unstable market situation, in order to earn extra passive income, those who have experiences in trading crypto future are welcome to join us as a lead trader and those who have no experience still can copy the portfolio of our profitable lead traders to expose in this market without giving too much effort and time consuming to study all the analysis.

Q4. Do you have user manual or short videos that would guide potential users of project to safely navigate your platform?

Diep Clover : Yes we do have several videos and FAQ (https://docs.traderwagon.com/faq/general)to guide our users through our platform. As mentioned, upcoming 31 Aug, 19:00pm UTC + 7, we will hold a stream live on Binance live to explain further the copytrading and how it works

https://www.binance.com/en/live/video?roomId=2108020

Q5. What are plans in for global expansion? Are you focusing on market at this time or focus on building and developing or getting customers and users, or partnerships?

Diep Clover : We are expanding globally continuously at the same time improving our features to be the leader in crypto copy trading. We are welcoming everyone from influeners, experience traders etc who would like to be our strategic partner to build our community together. We offer competitive incentives so feel free to join our referral program (https://www.traderwagon.com/en/activity/referral)or affiliate program (https://docs.traderwagon.com/announcement/latest-news/affiliate-program)

Bà Tân | : Thanks for the useful information from @Cloverdiep ���

Bà Tân | : End of session 3

Bà Tân | : For questions that have not been answered today, you can send them to @traderwagonofficial for answers.

Diep Clover : Thank you so much for participating and all your questions. Due to time limited, I can’t answer all so feel free to follow our Traderwagon Telegram group Traderwagon VN (https://t.me/TraderWagonVN) or Traderwagon Offical (https://t.me/traderwagonofficial) for more upcoming events or updates

Bà Tân | : IM Community, if you would like to know more about TraderWagon ! here are some useful links for you:

Official Website: https://www.traderwagon.com

Twitter: https://twitter.com/traderwagon

Telegram: https://t.me/traderwagonofficial

Reddit: https://www.reddit.com/r/TraderWagon/

Telegram VN: https://t.me/traderwagonofficial

Facebook: https://www.facebook.com/traderwagon/

Diep Clover : Thank you IMCommunity

Bà Tân | : Allright, I declare the Im Community AMA with TraderWagon has ended.

Thanks to @Cloverdiep | TraderWagon joined us and provided us with TraderWagon information, we hope that this knowledge makes us understand more about https://www.traderwagon.com (https://www.traderwagon.com/)

To the members, thank you for following this event to the end. winners will be announced soon.

--

--

IM is a PR group — Marketing support for Airdrop, advertising, AMA, Services … in Vietnam Flag of Vietnam. — — — — — — — - TG: https://t.me/imcommunityitw

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
IM COMMUNITY

IM is a PR group — Marketing support for Airdrop, advertising, AMA, Services … in Vietnam Flag of Vietnam. — — — — — — — - TG: https://t.me/imcommunityitw